قرنیز 9 سانت

ضخامت ۱۰میل
طول شاخه ۳متر
قیمت اقتصادی